I brevet fremgår det også at NVE har mottatt noen klager fra kunder som ikke har fått innvilget fritak. Ingen av dem som har klaget har fått medhold fra NVE. En av de som fikk avslag fra NVE, påklaget vedtaket til OED, uten at det ga noe annet resultat.

NVE sendte allerede i desember i fjor ut et skriv der de informerte om dispensasjon fra kravet om AMS-måler. Nå mener NVE at det tyder på at både nettselskap og kunder har en annen forståelse av innholdet enn det som var tilsiktet. NVE sendte derfor denne måneden ut et nytt brev til nettselskapene der de presiserer kravene som er satt for fritak for AMS-måler i henhold til § 4-1 bokstav b) i AMS-forskriften.

De kan oppsummeres i følgende punkter:

  • For å få fritak for automatisk måler må kunden legge ved dokumentasjon i form av attest fra lege eller psykolog på at installasjonen medfører helseplager.
  • Kunder som får fritak kan ikke kreve å få beholde sin gamle måler. Disse kundene må akseptere at fritaket om installasjon av AMS-måler er oppfylt når kommunikasjonsmodulen i måleren er fjernet eller deaktivert.
  • «Lavt og forutsigbart forbruk» gir ikke grunnlag for fritak.
  • I de tilfellene en kunde får midlertidig utsettelse forventer NVE at installasjonen gjennomføres snarest mulig etter 2018.

Les hele brevet fra NVE her.

Illustrasjon stråling: Hafslund Nett

Illustrasjon stråling: Hafslund Nett