Bakgrunn

Nordkraft Nett overtok i april 2019 14 nettstasjoner fra Bane NOR. Fra april 2019 har det vært mulig å bestille strøm med tilknytning til disse nettstasjonene. Nordkraft Nett har leveringsplikt for alle som vil ha strøm og aksepterer løsning med finansiering via anleggsbidrag. Det har ført til at mange hytteeiere har tatt kontakt. Dessverre er det slik at tilknytning til strøm på Bjørnfjell blir dyrt for mange, selv om det er variasjoner i kostnadene mellom områder. De aller fleste av de som har tatt kontakt, har derfor valgt å ikke gå videre med planene. Mange har ønsket å få til alternative løsninger, der de selv kan gjøre mye av jobben for å få ned kostnadene.

Nordkraft Nett har selvfølgelig forståelse for dette, og ønsker å bidra til best mulig løsninger. Derfor er det søkt å få til to pilotprosjekter med en løsning som grunneier og kommunen kan tillate. Pr. dato er det bare i ett område at hytteeier ønsker å realisere et slikt prosjekt.

Hvorfor er det så dyrt?

Det er særlig to ytre rammebetingelser som fordyrer. Det ene er den nasjonale forskriften om anleggsbidrag fra den som ønsker tilknytning. Det andre er Narvik kommunes reguleringsplan for Rombaksbotn-Bjørnfjell.

Anleggsbidrag er hjemlet i Nasjonal Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer.
Denne forskriften gjelder likt for hele landet. Den sier at det for tilknytning av et nytt bygg, eller kapasitetsøkning på et eksisterende, beregnes et anleggsbidrag som kunden betaler. Dette skal dekke kostnaden for det som må gjøres av utbygginger og endringer i nettet. I h.h.t. § 16-2 skal nettselskapet vederlagsfritt og uten ugrunnet opphold gi informasjon om hjemmelsgrunnlag, praksis for å beregne og kreve inn anleggsbidrag og estimerte kostnader. Hvis kunden ber om det, skal nettselskapet gi innsyn i fullstendig kostnadsgrunnlag.

Kostnadene med å få lagt inn strøm kan for de to pilotprosjektene grovt sett fordeles med 30 prosent for Nordkraft Nett og 70 prosent for entreprenørens kostnader (graving, forlegning i rør, transport). Kostnadsandelen for entreprenørarbeidet er så høy fordi grunnforholdene er vanskelige med mye stein/berg. Nordkraft Nett kan ikke forskuttere utgifter for kundene.

Narvik kommunes reguleringsplan for Rombaksbotn-Bjørnfjell fra 1996 (endret flere ganger etter det) stiller krav som gjør strømtilknytning dyrt. De viktigste er:

 • Strøm skal transporteres via jordkabel. Det krever graving. Unntaksvis kan luftledning tillates der det kan parallellføres med jernbane, snøskjermer, andre lignende installasjoner). På Bjørnfjell kan det i tillegg bli behov for å sprenge.
 • Det skal tilstrebes å bruke stedegne masser for å sikre overdekking av kabeltraseer.
 • Grave- og anleggsesongen er kort på fjellet

Hvorfor er det store forskjeller i pris mellom områder?

Forskriften (se ovenfor) sier i § 16-9 at «kundens anleggsbidrag beregnes som en forholdsmessig andel av kostnadsgrunnlaget». Det er flere grunner til at kostnadene varierer:

 •  Avstanden fra nettstasjonen/høyspentlinja til hytta/hyttene.
 •  Grunnforholdene (berggrunn, annen masse som det er mulig å grave i).
 •  Antall hytter som kan dele på kostnadene.
 •  Hvor stort område hyttene er spredt i. Er det flere hytter nær hverandre, vil både avstand og mulighet for å ha færre kabler og felles traséer, gjøre det billigere.
 •  Kapasitet i nettstasjonen og kablene.

Hvorfor kan ikke hytteeiere gjøre mye av jobben selv?

Mange hytteeiere ønsker selv å gjøre mye av arbeidet - f. eks. graving og transport - for å få lagt inn strøm. Hva er det som begrenser dette?

 • Graving kan skade terreng og kabel. Den enkelte kan få et personlig erstatningsansvar for dette.
 •  Nordkraft Nett skal godkjenne utførelsen og legging av kablene. Det skyldes at Nordkraft Nett overtar anlegget, og at nettet skal kunne driftes etter de krav som stilles til et stabilt og godt sikret nett. Dersom det ikke blir godkjent, risikerer hytteeierne å ha brukt mye ressurser på jobben, men likevel ikke få tilknytning.
 •  Det er svært begrenset hvor mye masser og utstyr som kan fraktes inn med bil pga. fare for skade på terrenget. I mange tilfeller må det benyttes helikopter.
 •  Det er mulig å føre strøm i luftlinje der den kan parallellføres med jernbane, snøskjermer, andre ledninger og liknende tekniske installasjoner (jf. reguleringsplanen pkt. 7.15). Dette har imidlertid vist seg å være vanskelig å få til i praksis. Det må uansett utføres av kvalifisert personell.

Pilotprosjekt i 2020

Med utgangspunkt i interesse fra noen hytteeiere, ønsker Nordkraft Nett å få til to pilotprosjekter. Det har vist seg å bare være interesse for ett av dem – på platået i nærheten av Bjørnfjell stasjon. I dette området er tilknytning til strøm ekstra kostbart. Her er det berg/fjell og vann/elver som må forseres. Det er heller ikke masser det kan graves i ned til 50 cm. Dette er nødvendig dybde for å få plass til kabel i rør og 40 cm masser over denne. Nordkraft Nett har fått til avtale med en lokal graveentreprenør om en fastpris pr meter grøft.
Nordkraft Nett har vært i dialog med Narvik kommune (reguleringsplanen), Statskog (grunneier) og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å kunne bruke masse som ligner på det som er på Bjørnfjell. Det er ikke mulig å bruke annen masse, som f.eks. kan gi grobunn for en planteflora som ikke finnes naturlig på Bjørnfjell. Istedenfor er det gitt adgang til å bruke blandede fraksjoner av stein fra Rombak pukkverk.
Det er også gitt adgang til at lettere maskiner for graving og lasting kan kjøre inn den såkalte Rallarveien fra E10 og inn til dette området i nærheten av Bjørnfjell stasjon. Frakt av masse kan derimot ikke gjøres på Rallarveien. Den må foregå med helikopter fra Rombak pukkverk. Det betyr ytterligere kostnader. Som eksempel vil det for ei strekning på 10 m grøft, være behov for minst tre helikopterturer for å dekke grøfta over røret med kabelen.

Muligheter til å få kostnadene ned

Hytteeierne har blitt oppfordret til å gå sammen om å få strøm, og gjerne med Hytteforeningen i en koordineringsrolle. I ett område nær en av nettstasjonene, hadde 15 hytteeiere sagt seg interesserte etter en første runde. De fleste trakk seg imidlertid da de fikk kostnadsoverslaget. Dermed ble kostnadsanslaget for gjenværende hytter mer enn doblet.

Det billigste vil være dersom hytter som ligger nær hverandre, og i stor grad kan bruke samme trasé/grøft for strømkabelen, går sammen. Dess lengre fra hverandre man kommer, og dess flere meter kabel og flere traséer/grøfter det krever, dess mer øker kostnadene. Det er fort gjort å hevde at hyttene ligger nær hverandre i luftlinje. I flere tilfeller vil det imidlertid ikke la seg gjøre å legge kabelen etter den korteste luftlinja. Det kan fort bli ganske mye lengre fordi kabelen må legges der det er mulig å få til en tilstrekkelig god grøft.

Hytteeiere kan alene eller i lag leie inn entreprenør selv. Dersom man på den måten kan få et bedre tilbud enn Nordkraft Nett sitt kostnadsanslag, er det mulig å få ei billigere løsning. Det betyr i så tilfelle at en hytteeier må ta på seg byggherrerollen. Byggherren blir bl.a. ansvarlig for HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), gjennomføring og dokumentasjon. Nordkraft Nett må minimum utføre selve tilkoblingen til strøm.

For at Nordkraft Nett skal overta og drifte anlegget, må anlegget utføres og godkjennes i.h.h.t. gjeldende lover, forskrifter, standarder og retningslinjer.

Fakta