I tillegg til dette har myndighetene besluttet å redusere forbruksavgiften fra 16,58 til 15,83 øre/kWh. Fastleddet for husholdning økes fra 2800 til 3275 kr, mens energileddet reduseres fra 9 til 6 øre/kWh. Samlet vil dette utgjøre ca. 365 kr/år for en husholdning med et strømforbruk på 20.000 kWh.

Økende nettleie i årene fremover

Nettleien i Nordkraft nett sitt område består av flere ulike komponenter. Andelen som går til drift av det lokale nettet er bare en liten del av totalen. I tillegg til dette kommer kostnader til overliggende nett (Statnett) og forbruksavgift. For bedriftskunder kommer også mva i tillegg. 

Kostnaden til overliggende nett er ventet å øke i de kommende årene pga. store investeringer i sentralnettet fremover. Dette gjelder både nyinvesteringer, som Ofoten-Balsfjord, men også reinvesteringer av gammelt nett. Også i Narvik-området vil det være behov for reinvesteringer, samt noen nyinvesteringer for å bedre forsyningssikkerheten. Samlet gjør dette at vi forventer en økning i nettleien i årene som kommer, men Nordkraft Nett vil etterstrebe å ha en nettleie som er under landsgjennomsnittet også i årene fremover.

Nettariffer for 2019