Les alt om dette prosjektet på nordkraftnett.no/skjomen

I forbindelse med undersøkelser for mulig temperaturoppgradering av 22kV linja mellom Elvegård og Fjellbu kom det frem at mange av stolpene var underdimensjonert. Høydene var i hovedsak god nok for en temperaturoppgradering, men jordbånddiametere på 60 % av stolpene var for liten i forhold til gjeldende norm fra 1965. Basert på linjens alder og mengden underdimensjonerte stolper er det ikke vurdert som økonomisk å utbedre linja, men det anbefales å bygge ny. Arbeidet er utført av Roald Engan i Ide og Utvikling.

Vår erfaring er at forskriftskrav er ufravikelig i slike sammenhenger, man kan få utsettelse i tid på krav om utbedring av slike avvik, men ikke dispensasjon. Fornying av hele forbindelsen mellom Elvegård og Fjellbu må derfor planlegges.

Forprosjektering viser at kabelnett har marginalt lavere kostnad enn ny linje. For å ta endelig stilling til om det bør bygges kabel eller linje er det vurdert som enklere å prosjektere og forutsi kostnader for kabelalternativene enn for linjealternativene. Det utarbeides derfor tilbudsunderlag for de mest aktuelle kabelalternativene for deretter å sammenligne med erfaringstall for kostnader med bygging av ny linje.

Argumenter for og mot alternativene kabel eller linje er gjort rede for her.

Om en evt. kabeltrasé:

Kabeltraseen vil ha en bredde opptil 1 meter. Dybden vil være fra 0,6-1,2 meter. I dyrket mark vil traseen legges på 1,2 meters dybde. Kabeltraseen vil bli forsøkt lagt 6-10 meter fra veien. Dette er fordi den helst ikke skal ligge i veiskulderen, og et ønske fra Statens Vegvesen. Der hvor det ikke er mulig å legge traseen 6-10 meter fra veien, vil det bli gjort tilpasninger nærmere veien. Der traseen skal gå, må det ryddes skog. Nyttbar virke samles opp og legges ved siden av traseen.

Uansett hvilken løsning som blir valgt, vil det ryddes opp etter arbeidet.

Fremdrift

Prosjektet planlegges høsten 2017, og mulig oppstart vil være våren 2018. I gjennomføringsfasen kan det bli gjort lokale tilpasninger av kabeltraseen, der hvor det er behov for dette.

Det er ønskelig fra Nordkraft Nett at 1-3 av grunneierne deltar i prosjektgruppen, ikke avklart enda.

Avtalen

Ved omlegging til kabel vil det benyttes en bransjestandard som avtale mellom Nordkraft Nett og grunneier. Det aller meste av eksisterende linje vil da bli fjernet og gjeldene rettigheter vedørende linja vil bli slettet.

Tilbakemelding fra grunneiere mottas med takk

Frode Sætre, Nordkraft Nett AS, Tlf.: 76 96 11 75, mail: Frode.Saetre@nordkraft.no

Konsulent Frank Ole Jenssen, Tlf.: 455 03 054, mail: Jenssenkraftelektro@gmail.com