- Når en nettstasjon byttes ut, for eksempel som i Narvik kirke, blir hele anlegget med trafo og høyspentanlegg enda sikrere enn før, da det oppgraderes til det siste av tekniske innretninger og beskyttelse, sier Tor Gunnar Evensen, driftsleder i Nordkraft Nett.

Trafoer og større bygg

Trafoene må være der folk bruker strøm. Derfor er det også slik at jo større et bygg er, jo større elanlegg trengs. Byggforskrifter og brannforskrifter ivaretar hensyn til mennesker og bygg, og har særskilte krav der det plasseres elektriske anlegg. Når det gjelder brannfare, er for øvrig traforommene bygd som egne brannceller, som regel i betong.

Det er fullt ut forsvarlig og vanlig å ha en fordelingstrafo inne i et bygg der det er annen virksomhet. Spesielt i byer er dette flere steder eneste alternativ for å få strømmen frem.

- I Narvik kommune fins nærmere 80 (av 430) trafoer i bygg. Deriblant skoler, institusjoner, kontorbygg, kjøpesenter og Nordkrafts eget administrasjonsbygg. Større bygg har ofte så stort energibehov at det må stå en trafo enten like ved eller i bygget, sier han, og minner om at samfunnet bruker stadig mer strøm, og at behovet er økende.

Å flytte nettanlegg

NVE stiller krav til at alle nettkunder skal behandles likt. Det betyr at alle, privatpersoner, bedrifter, kommuner, organisasjoner) som av ulike årsaker ønsker å flytte et nettanlegg (f.eks. en stolpe, kabler eller en trafo) selv må dekke kostnaden. Alternativet hadde vært at alt skulle fordeles på alle kunder og dekkes inn via nettleia. Det er ikke en god løsning, og ville gått ut over blant annet husholdningskundene.

 

Hva er en trafo/transformator?

Når strømmen fraktes over større avstander er spenningsnivået høyere enn når den gir strøm i stikkontakten. Transformatorene (trafoene) sin oppgave er å overføre strøm fra et spenningsnivå til et annet, før den fordeles videre ut til forbrukerne.