Det kom frem fra grunneiere at Statkraft har vannledning langs store deler av veien og planlagt kabel trase. Dette har ikke Nordkraft Nett undersøkt enda. Grunneierne var bekymret for konflikter med dette anlegget ved etablering av kabelanlegg.

Det kom også frem at Statkraft planlegger å utbedre vanninntaket til vannforsyninga og må muligens legge ny vannledning på mye av strekninga.

Mulige kontaktpersoner i Statkraft ble oppgitt.

Oppfølging: NK Nett må ta kontakt med Statkraft for å avklare eventuelle konflikter i trasen og planer for ny vannledning slik at disse eventuelt kan samkjøres.

Nk Nett må informere og avklare prosjektet med Narvik Kommune snarest.