NK Nett opplyste om at det kan bli aktuelt å legge kabeltrasen tvers over elva to steder ved Stiberg. Dette var for å unngå en vanskelig strekning langs veien og for å ikke komme i konflikt med Statens Veivesen sine planer om tiltak.

Grunneierne var bekymret for hvordan krysning av elva skulle gjøres. Gyteområdene til laksen må ikke forstyrres. Laksen og ålen kan reagere på magnetfeltet rundt kablene og stoppe vandringen oppover elva.

Oppfølging: NK Nett må ta kontakt med NVE og evnt Statkraft eller annen ekstern ekspertise som kan komme med uttalelse om at det er greit å krysse elva med kabelgrøfta. Det må stille krav til entreprenørene at eventuell kryssing skal skje etter disse anbefalingen/krav.