Argumentene var:

 1. Ønsker ikke beslaglegning av en ny trase.
 2. Kabeltrasen vil kunne medføre byggeforbud
 3. Konflikt med eksisterende vannledningsnett
 4. Lite plass mellom hus og vei
 5. Trenger ikke finne ny trase siden eksisterende linje allerede har en avklart trase.
 6. Kabelgrøfta vil hindre tilkomst til skogsterreng med skogsmaskiner

Svar/oppfølging: 

 1. Det er bare midlertidig at man må avstå grunn til en ekstra trase ettersom eksisterende linje vil bli fjernet etter at kabelanlegget er i drift. Kabeltrasen beslaglegger bare en brøkdel av arealet som linja gjør og dermed vil mindre areal bli beslaglagt ved kabling av linjen. Ytterst få vil få en ekstra trase over eiendom siden det bare er noen få avgreininger som det blir vurdert å beholde.
 2. Kabeltrasen vil medføre byggeforbud direkte oppå trasen, men siden trasen følger fylkesveien i 6-10 m avstand vil ikke dette medføre noen nye begrensninger på bygging. Byggeforbudet for fylkesvei økte fra 15 m til 50 m fra 1.1.2010, målt fra midtlinjen. Dessuten prøver vi i planleggingen og legge trasen langs vei eller eiendomsgrenser slik at det ikke skal være til hinder i fremtiden. Skulle kablene mot formodning komme i veien i fremtiden er det mulig å legge om kabelgrøften ved å skjøte kablene og etablere ny kabelgrøft. Det kan gis tillatelse til å sette opp såkalte mindre viktige bygninger (garasje/uthus) oppå kabeltrasen ved etablering av noen tiltak etter avtale.
 3. Konflikter med vannledningsnett er en kjent sak ved legging av kabler i tettbygde strøk. Siden vannledningene ligger betydelig dypere i bakken enn kablene medfører det sjelden noe problem. Det skal tilstrebes 3 m horisontal avstand mellom kablene slik at man kan mest mulig uhindret kan grave seg ned på vannledningene i ettertid.
 4. Dersom det er lite plass mellom hus og vei legges kabelgrøfta inn i veifyllingen. I praksis trenger man bare noen få meter klaring mellom hus og vei for å få etablert kabelgrøften. Utfordringa blir å få entreprenøren til å ikke lage for mye hindringer og støy for beboerne under etableringa. Ut fra beregninger av magnetfelt kan kablene kan legges tilnærmet helt inntil husveggene, men dette er ikke ønskelig på grunn av tilkomst til kabelnettet og vedlikehold av drenering rundt huset o.l.
 5. Å avklare/tinglyse/erstatte ny trase er en liten kostnad i denne sammenheng og er ikke være utslagsgivende for valg av løsning. Rettigheter Nordkraft Nett har på eksisterende linjetrase vil bli slettet dersom linja blir fjernet.
 6. Der vi vet at skogsmaskiner evnt andre tyngre maskiner skal kjøre kan vi etablere ekstra beskyttelse over kablene. Kabelgrøfta skal ikke være noen hindring for at grunneierne skal få utnyttet eiendommene sine. Tiltak kan være ekstra dybde på kabelgrøfta og/eller etablere forsterkningslag over kablene slik at maskiner ikke synker ned i terrenget og medfører fare for skade på kablene. Dersom det viser seg å bli et problem med dette i fremtiden vil nødvendige tiltak bli gjort.