Det ble stilt spørsmål om hvilken erstatning som vil bli utbetalt til berørte grunneiere. Det samme gjaldt skog som må hugges.

Nk Nett opplyste om at det til nå ikke har vært praksis å betale ut grunnerstatning ved etablering av høyspent eller lavspent kabelgrøfter. Nyttbart virke har blitt kvistet, kappet i handterbare lengder og lagt i dunger langsetter trasene for avhenting av grunneierne selv. 

Oppfølging: Det har vært normal praksis å betale ut erstatning for etablering av høyspent linjer (3 kr/m 15 m ryddebelte) og nettstasjoner (2000 -5000 kr/stk). I forbindelse med nye nasjonale forskrifter og retningslinjer kan det komme endringer vedr utbetaling av erstatning. Nk Nett må undersøke praksis for utbetaling av erstatning både for grunn til kabelgrøften og for uttak av skogen.